Cameratoezicht

Protocol cameratoezicht TC Valburg Overbetuwe

TC Valburg is verantwoordelijk voor de veiligheid en de beveiliging van haar eigen verenigingscomplex. Het bestuur van TC Valburg heeft daarom besloten cameratoezicht toe te passen. Het bestuur vindt dit noodzakelijk om de belangen van TC Valburg, haar leden en haar bezoekers te behartigen en hun eigendommen en integriteit waar nodig te beschermen. In dit protocol zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot het gebruik van de camera's, het bekijken van de beelden en de opslag van het beeldmateriaal.  

Artikel 1. Doel van het cameratoezicht

1.     Het doel van het cameratoezicht is het beschermen van de belangen, eigendommen en de integriteit van TC Valburg, haar leden en haar bezoekers met inachtneming van de regels voor privacy.  

Artikel 2. Taken en verantwoordelijkheden

1.     Het cameratoezicht geschiedt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van TC Valburg. Het bestuur voert het dagelijkse beheer over het systeem.

2.     Het bestuur draagt er zorg voor dat er zorgvuldig met het beeldmateriaal wordt omgegaan wanneer dit in verband met een (mogelijke) calamiteit is veiliggesteld.

3.     Het bestuur stelt de beelden direct veilig wanneer hiertoe een verzoek wordt gedaan.

4.     Beelden worden niet aan derden overgedragen, anders dan aan daartoe bevoegde overheidsinstanties, indien de wet dat eist of er andere zwaarwegende belangen zijn.  

Artikel 3. Privacy van bezoekers en leden

1.     Het cameratoezicht is verenigbaar met het doel TC Valburg te beveiligen. 2.     Het gebruik van cameratoezicht wordt aangekondigd middels een bord bij de hoofdingang van TC Valburg en zal ook op enkele andere plaatsen rond en binnen het clubhuis worden gemeld.  

Artikel 4. Inzage in opgenomen materiaal

1.     Beeldmateriaal kan privacygevoelige informatie bevatten. Om deze reden zijn er beperkingen opgesteld voor het inzien van beelden.

2.     Indien iemand beelden wil inzien, heeft hij of zij slechts het recht beelden in te zien waarop hij of zij zelf of zijn/haar minderjarige kinderen zichtbaar is resp. zijn. Bij aanvraag dient de betrokkene aan te geven op welk tijdstip de beelden zijn gemaakt, dit door dag en tijdstip te benoemen.

3.     Beeldmateriaal kan pas ter inzage worden gegeven na een belangenafweging door het bestuur van TC Valburg. Het belang van inzage dient te worden afgewogen tegen overige belangen, waaronder bijvoorbeeld het belang van derden die op het beeldmateriaal voorkomen, alsmede het belang van opsporende overheidsinstanties, als beelden bij mogelijk als bewijsmateriaal kunnen worden beschouwd.

4.     Het bestuur van TC Valburg beslist binnen 5 werkdagen op een verzoek van inzage van beeldmateriaal.

5.     Inzage van het beeldmateriaal wordt verstrekt onder aanwezigheid van een bestuurslid.        

Artikel 5. Verstrekken van opgenomen beeldmateriaal aan derden

1.     Alleen op verzoek van de politie of officier van justitie worden beelden overgedragen aan de politie.

2.     De persoon die de beelden in ontvangst neemt dient zich van tevoren te legitimeren.

3.     De persoon dient te tekenen voor ontvangst en integer gebruik van het beeldmateriaal.  

Artikel 6. Het camerasysteem en beveiliging

1.     Er wordt gebruik gemaakt van zichtbare camera's die opnamen maken van het complex en binnen het clubhuis.

2.     Er worden geen opnames gemaakt in de kleedkamers en toiletten.

3.     Opnames vinden 24 uur per dag, gedurende het gehele jaar plaats.

4.     Er zijn adequate maatregelen genomen om ongeautoriseerde toegang tot of misbruik van de beelden tegen te gaan. Zo is de beeldopslag goed beveiligd en niet toegankelijk voor anderen dan geautoriseerde personen.

5.     De opnames worden na 4 weken overschreven.

6.     Beelden van incidenten die worden veiliggesteld, mogen worden bewaard tot het incident is opgelost.

7.     Camerabeelden die gebruikt worden in het kader van een onderzoek, waarvan aangifte is gedaan bij de politie, worden pas vernietigd na overleg met de politie. 8.     Het beeldmateriaal kan worden ingezien door het bestuur. Het is niet de intentie van TC Valburg om dit daadwerkelijk te doen. In principe vindt dit alleen plaats als er ernstige calamiteiten hebben plaatsgevonden of hiervoor vermoedens bestaan, of sterke vermoedens zijn van drank- of consumptie-ontvreemding of wanneer er beelden worden opgevraagd door derden.    

Artikel 7. Informatieverstrekking

1.     Dit protocol zal via de website van TC Valburg worden gepubliceerd.

2.     Bij aanpassingen in het protocol zullen alle leden hiervan op de hoogte worden gesteld en volgt er een publicatie op de website van TC Valburg.

3.     Klachten aangaande de camerabeveiliging en afhandeling van verzoeken om inzage dienen te worden ingediend bij het bestuur van TC Valburg.  

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 488 431 627

Sportpark Valburg

Stationsstraat 36
6675 AW Valburg

KVK-nummer

40144225